Core team

Title

Core team

Patlet

incluso cando se necesita moito un proxecto InnerSource, as colaboracións e o seu uso poden verse obstaculizados porque é difícil traballar co proxecto. Estableza un core team que se dedique a coidar dos elementos fundamentais do proxecto. O traballo do core team permítelle aos/ás contribuidores/as engadir e empregar as funcionalidades que achegan valor aos seus escenarios.

Problema

 • É difícil contribuír ao proxecto. Isto podería deberse a aspectos como:

  • Non se pode executar o proxecto de maneira local.

  • Documentación deficiente.

  • Código intrincado.

  • Probas inadecuadas.

 • É difícil usar o proxecto. Algunhas causas posibles son:

  • Documentación deficiente (unha vez máis).

  • Erros frecuentes.

  • Configuración pouco intuitiva.

Historia

Hai un proxecto central do que todos/as dependen. Gran candidato para InnerSource! Desafortunadamente, o proxecto creceu de maneira orgánica e con varias contribucións e adicións fortuítas. Agora trátase dunha maraña de código desordenado e denso que ninguén entende e no que todo o mundo ten medo a somerxerse. Está claro que necesita unha revisión (por exemplo, refactorización, probas, documentación etc.), pero aínda que todos/as necesitan e queren que se leve a cabo a tarefa, ninguén emprega tempo en facelo.

Contexto

 • Moitos equipos necesitan o proxecto.

 • O proxecto ten unha débeda tecnolóxica significativa.

 • A adopción e iteración do proxecto é lenta.

 • Non hai un/unha propietario/a ou encargado/a do mantemento que asuma a responsabilidade do proxecto e o ecosistema de contribución no seu conxunto.

Aspectos que mellorar

 • Tódolos equipos contribuidores están ocupados e, por tanto, priorizan o traballo que supón unha recompensa inmediata para eles mesmos.

 • A medida que o proxecto crece, a tendencia natural é que se volva máis difícil de empregar e modificar.

Solución

Forme un core team cuxo traballo sexa manter este proxecto nun estado no que outros/as poidan incorporarse e contribuír facilmente. Este equipo leva a cabo o traballo necesario para crear un ecosistema saudable de uso e de contribución. Este traballo crítico a miúdo non se prioriza tanto como a contribución. As categorías deste tipo de traballo inclúen a comunicación, un entorno local e unha infraestrutura DevOps.

Velaquí algúns exemplos específicos:

 • Erros de produción.

 • Documentación.

 • Titorial de incorporación e exemplos.

 • CI/CD.

 • Medio local.

 • Modularización.

 • Versión actualizada.

 • Monitorización.

 • Clases/categorías de funcionalidades pioneiras.

Cada un destes elementos é moi importante para un ecosistema de produtos saudable, pero é pouco probable que se lle dea tanta prioridade como á contribución.

O core team pode estar composto por un pequeno número de persoas a tempo completo ou parcial. A elección depende da cantidade de traballo necesario, a dispoñibilidade de recursos e a cultura da organización. A consideración máis importante é formar ao equipo de maneira que permita á organización capacitalos e responsabilizalos da mesma maneira que a outro equipo calquera.

Por mor do seu rol central, os membros do core team case sempre deben desempeñar tamén o rol de trusted committers (para obter máis información acerca deste concepto, consulte Learning Path ou Ruta de aprendizaxe e o modelo). Se ben o rol de trusted committer se centra principalmente en facilitar a contribución e o uso do proxecto por parte doutros/as, un membro do core team tamén contribúe regularmente ao proxecto. O core team non ten unha axenda propia que determine as súas contribucións. Estes deciden en que traballar en función daquilo que máis axudará aos/ás demais a empregar e contribuír ao proxecto.

Unha boa maneira de recordarlles constantemente ao equipo central este obxectivo é facer que estes proporcionen información regularmente sobre:

 • O número de equipos activos que emprega o proxecto.

 • O número de contribucións externas ao equipo.

Centrarse de xeito continuo nestas métricas, naturalmente, impulsará ao core team a priorizar, en xeral, o traballo axeitado co fin de crear un ecosistema InnerSource próspero arredor do proxecto.

Contexto resultante

 • É doado de empregar e contribuír ao proxecto.

 • Moitos equipos empregan e contribúen ao proxecto.

 • O éxito do core team defínese nos termos da interacción dos/as demais e a resposta ao seu proxecto.

Fundamento

Separar a un core team e asignarlle tarefas axuda a encher os baleiros que necesita un proxecto frutífero e que, porén, exclúe aos/ás contribuíntes que só se preocupan dos seus propios obxectivos. O core team enche eses baleiros e engraxa as rodas para que o ecosistema de contribución se manteña saudable.

Exemplos coñecidos

 • Nike aplicou este modelo para xestionar o esforzo InnerSource arredor das súas planificacións non reutilizables de CI/CD.

 • WellSky estableceu un core team para un proxecto chave. Isto permitiulles escalar as súas contribucións InnerSource a ese proxecto de xeito significativo; vexa Wide-Scaled InnerSource with a Core Team [InnerSource de grande escala cun core team].

 • BBVA AI Factory aplicou este modelo como parte dunha estratexia InnerSource para fomentar a contribución e a reutilización do código de ciencia de datos; vexa Mercury: Scaling Data Science reusability at BBVA [Mercury: Acelerando a reutilización da ciencia de datos en BBVA].

Estado

 • Estruturado

Autoría

Tradución

 • Leticia Gómez Cadahía

 • María Lucía González Castro

Last updated