Líder da comunidade experto/a en InnerSource

Title

Líder da comunidade experto/a en InnerSource

Patlet

seleccione persoas con habilidades técnicas e de comunicación para liderar as comunidades e garantir o éxito no inicio dunha iniciativa InnerSource

Problema

Como asegura que a nova iniciativa InnerSource ten o líder da comunidade axeitado/a para que o impacto poida ser maior?

Ao seleccionar a persoas coas habilidades erróneas e/ou non proporcionarlles a capacitación suficiente, arríscase a desperdiciar esforzos e, en última instancia, a que a nova iniciativa InnerSource fracase.

Historia

Considere o seguinte escenario. Unha empresa quere comezar unha iniciativa InnerSource para fomentar a colaboración fóra dos límites da organización. A empresa decidiu comezar cunha fase experimental de alcance limitado. O persoal directivo foi escollendo un tema piloto axeitado para a primeira comunidade InnerSource e espera contribucións de moitas áreas de negocio de toda a organización. A empresa nomeou un/unha novo/a traballador/a para dirixir a comunidade durante o 50 % do seu tempo de traballo, porque aínda non estaba planificado ao 100 %. Despois de seis meses, a comunidade recibiu só unhas poucas contribucións, a maioría das cales proveñen só dunha unidade de negocio. A empresa substitúe o seu/súa líder da comunidade por alguén cunha maior traxectoria na empresa, esta vez só durante un 30 % do seu tempo. Ao cabo doutros seis meses, o número de contribucións aumenta só lixeiramente.

Contexto

 • A empresa é grande e antiga. Non ten experiencia previa en software libre ou outros modelos de traballo colaborativo. A cultura da empresa caracterízase por un estilo de xestión clásico de arriba cara abaixo: xeralmente está en desacordo coa cultura da comunidade.

 • Aínda que hai paritarios/as e un/unha patrocinador/a no alto cargo, aos/ás responsables de área da empresa non lles entusiasma InnerSource.

 • Non se conseguiu convencer a dirección para que achegase máis ca un presuposto limitado para financiar unicamente un/unha líder da comunidade a tempo parcial.

 • O/A líder da comunidade seleccionado/a inicialmente ten pouca ou ningunha experiencia previa co modelo de traballo de software libre.

 • O/A desenvolvedor/a seleccionado/a como líder da comunidade inicialmente non conta cunha ampla rede de contactos dentro da empresa.

Aspectos que mellorar

Se unha empresa non inviste de xeito significativo na comunidade inicial de InnerSource en termos de presuposto e de capacitación, a credibilidade do seu compromiso coa iniciativa podería parecer cuestionable. O impulso común dunha empresa cunha cultura de xestión tradicional ante un proxecto ou iniciativa que non funciona como se esperaba, será a de substituír o seu/súa líder. Facer isto sen involucrar a comunidade e sen seguir os principios meritocráticos, socavará aínda máis o compromiso da empresa con InnerSource ao pór de manifesto a fricción existente entre a cultura actual da empresa e a cultura obxectivo: a cultura comunitaria.

A achega de do valor dos proxectos InnerSource non resultará evidente para o persoal directivo que está inmerso nos métodos tradicionais de xestión de proxectos. É menos probable que o persoal directivo lle asigne a unha persoa de alto cargo, que xeralmente ten unha gran demanda de proxectos que non son InnerSource, a un proxecto InnerSource que ocuparía unha parte significativa da súa xornada de traballo.

A meirande parte do traballo diario dun/dunha líder da comunidade ocúpao na comunicación. Do mesmo xeito, é probable que tamén teña que encabezar un desenvolvemento inicial. Ante a capacidade limitada, os/as líderes sen experiencia tenderán a centrarse no desenvolvemento e descoidar a comunicación. A barreira para que os/as posibles contribuidores/as fagan a súa primeira contribución e se comprometan coa comunidade será moito maior se non é doado contactar co/coa líder da comunidade ou se tarda en dar retroalimentación e responder a preguntas por falta de tempo. Ademais, os/as líderes inexpertos/as no ámbito técnico probablemente terán máis dificultades para atraer e reter contribuidores/as con moita experiencia, das que tería un/unha líder cun alto desempeño e grao de visibilidade dentro da empresa.

Se unha comunidade non pode crecer o suficientemente rápido e alcanzar a velocidade suficiente, é probable que non poida demostrar de maneira convincente o potencial de InnerSource.

Se a empresa selecciona un/unha responsable de área con experiencia que está empapado/a dos métodos de xestión tradicionais para que sexa o/a líder da comunidade, é probable que este/a se centre en temas de xestión tradicionais como a asignación de recursos, a provisión dunha estrutura e as canles de información; na contra de liderar co exemplo a través de principios meritocráticos. Isto socavaría a credibilidade da iniciativa InnerSource aos ollos dos desenvolvedores/as.

Solución

Seleccione un/unha líder da comunidade que:

 • Teña experiencia no modelo de traballo de software libre ou modelos de traballo baseados na comunidade que sexan similares.

 • Que teña habilidades brandas necesarias para actuar como un/unha auténtico/a líder.

 • Que predique co exemplo e así xustifique a súa posición na meritocracia comunitaria.

 • Que sexa un/unha excelente networker.

 • Que inspire os membros da comunidade.

 • Que poida comunicarse de maneira efectiva tanto coa xerencia executiva como cos/coas desenvolvedores/as.

 • Que sexa capaz de xestionar aspectos administrativos do traballo colaborativo.

Apoderar o/a líder da comunidade para que dedique o 100 % do seu tempo ao traballo comunitario, incluíndo a comunicación e o desenvolvemento. Informar a xerencia sobre a necesidade de ter en conta os puntos de vista da comunidade ao xerar un cambio na xestión comunitaria. No mellor dos casos, apoderar a comunidade para que eles/as mesmos/as nomeen un/unha líder da comunidade.

Contexto resultante

Un/unha líder da comunidade coas prioridades descritas anteriormente dará a cara e encarnará o compromiso da empresa con InnerSource. Así será máis probable que outros/as socios/as da súa rede sigan o seu exemplo e contribúan a InnerSource. Co tempo, o/a líder da comunidade poderá crear un core team estable de desenvolvedores/as e, por tanto, aumentar as posibilidades de éxito do proxecto InnerSource. Ao convencer un público o suficientemente amplo dentro da súa empresa do potencial de InnerSource, contribuirá a cambiar a cultura da empresa vixente por unha cultura comunitaria.

Contar con excelentes líderes da comunidade especializados/as é unha condición previa para o éxito de InnerSource. Con todo, non é unha solución milagrosa. InnerSource abrangue moitos retos que superan o que un/unha líder da comunidade pode abordar, como son os retos presupostarios, xurídicos, fiscais e outros retos organizativos.

Exemplos coñecidos

 • BIOS en Robert Bosch GmbH: Teña en conta que InnerSource en Bosch estivo dirixido maioritariamente a aumentar a innovación de gran magnitude ao encargarse de produtos de revestimento interno. Actualmente, este modelo non se está a empregar en Bosch por mor da falta de financiamento.

Título alternativo

Coordinador/a da comunidade experto/a en InnerSource

Estado

 • Estruturado

Autoría

 • Greorg Grütter (Robert Bosch GmbH)

 • Diogo Fregonese (Robert Bosch GmbH)

Recoñecementos

 • Tim Yao

 • Padma Sudarsan

 • Nigel Green

 • Nick Yeates

 • Erin Bank

 • Daniel Izquierdo

Rexistro de cambios

 • 2016-11-06; 1ª revisión

 • 2017-04-06; 2ª revisión

Tradución

 • Leticia Gómez Cadahía

 • María Lucía González Castro

Last updated