Gig marketplace

Title

Gig marketplace

Patlet

establécese un marketplace mediante a creacion dunha intranet que enumere as necesidades específicas do proxecto InnerSource como «Gigs», con requisitos explícitos de tempo e habilidades. Isto permitiralle ao personal directivo comprender mellor o compromiso no tempo e os beneficios profesionais dos seus/súas traballadores/as, o que aumentará a probabilidade de obter a aprobación para realizar contribucións InnerSource.

Problema

Nin os/as directivos/as nin os/as empregados/as entenden como poderían beneficiarse de involucrarse nun proxecto InnerSource.

Para os/as empregados/as é difícil comunicar á xerencia o compromiso de tempo que supón para eles/as a implicación nun proxecto InnerSource.

Os cargos superiores non contan cun sistema uniforme de seguimento ou recompensas en relación á implicación dos/as seus/súas empregados/as en proxectos InnerSource.

Historia

Créase con éxito un programa InnerSource, coa aceptación dos altos cargos, mandos intermedios e desenvolvedores/as da compañía. Non obstante, despois de case un ano, apenas houbo contribucións reais a ningún proxecto de InnerSource fóra dos equipos que os crearon. Tras entrevistar a tódalas partes implicadas, o principal escollo resulta ser a dificultade para coñecer o compromiso de tempo que se lles ía ter que pedir aos/ás desenvolvedores/as que elixisen involucrarse nalgún proxecto InnerSource e como se beneficiarían persoalmente ao facelo. Tampouco existe un sistema establecido para anunciar as oportunidades dispoñibles para os/as contribuidores/as, expor o que se lles vai pedir facer ou unha aproximación do tempo que poden precisar. Os/As directivos/as apoian e alentan aos/ás seus/súas empregados/as a participar pero, ata agora, non tiñan forma de contabilizar ou recompensar as actividades destes/as empregados/as dentro dos proxectos InnerSource. Como se pode mellorar esta situación para tódalas partes (project owners de InnerSource, potenciais contribuidores/as e xestores/as de desenvolvemento)?

Contexto

Os/As empregados/as desexan poder aumentar a súa exposición a actividades que se desenvolven noutras áreas da compañía sen ter que abandonar os seus cargos actuais. A existencia dos proxectos InnerSource poderíalles proporcionar nova experiencia, mais son dous os principais factores que impiden que os/as empregados/as participen. En primeiro lugar, a incapacidade tanto para descubrir con facilidade cales son as oportunidades de contribución dentro dos proxectos InnerSource en curso, como para comunicalo aos/ás seus/súas superiores/as. En segundo lugar, a incapacidade dos altos cargos para planificar e dar conta do compromiso de tempo dos/as seus/súas empregados/as con estas tarefas; que ten como resultado que os/as project owners de InnerSource estean a atopar dificultades á hora de construír comunidades dun tamaño suficiente como para cumprir os obxectivos manifestados.

Aspectos que mellorar

 • Os/As empregados/as non contan cun sistema sinxelo para descubrir as oportunidades de InnerSource.

 • Os/As empregados/as non teñen modo de comprobar como a súa contribución podería beneficialos/as profesionalmente.

 • A xerencia non entende os requisitos tempo/esforzo asociados ás tarefas relacionadas co proxecto InnerSource.

Requisitos previos

 • Os/As directivos/as proporcionan tempo aos/ás empregados/as para implicarse nos proxectos InnerSource.

 • As contribucións a InnerSource deben ser cuantificables para que os altos cargos poidan rastrexalas e rexistralas e, á súa vez, sexan debidamente contabilizadas e recompensadas.

Solucións

Será necesaria a creación dunha intranet baseada en Gig na que os/as empregados/as poidan anunciar de maneira individual as súas habilidades e áreas de interese, e os/as project owners de InnerSource poidan atopar oportunidades de colaboración.

Os/As empregados/as crearían un perfil na aplicación no que enumerarían as súas habilidades e áreas de interese. O sistema tomaría estes datos e, de maneira proactiva e individual (por correo electrónico ou por outros medios), informaría da publicación dun Gig que coincida cun ou máis deses criterios.

Cada Gig publicado polo/a project owner de InnerSource debería incluír os requisitos estimados de tempo e habilidades precisadas, na procura do/a empregado/a dispoñible mais indicado/a; para poder comunicarllo directamente ao/á seu/súa superior/a inmediato/a. A descrición tamén debería incluír a base dos beneficios para a persoa que asuma a tarefa, de modo que resulte o máis atractiva posible.

Pódese crear un sistema baseado en puntos para recompensar e rastrexar a participación dun/dunha empregado/a nun Gig. Así, outorgaríanse, por exemplo, 10 puntos ao/á propietario/a do Gig por publicalo unha vez completado e 100 puntos para o/a desenvolvedor/a que o complete. Os puntos acumulados ao completar Gigs poderían usarse como mecanismo de gamificación e como criterio de xestión do rendemento ao obter información sobre as áreas de especialización que existen dentro dunha organización.

Quen queira aceptar un Gig será examinado/a primeiro polo/a propietario/a do mesmo para determinar que o/a empregado/a cumpre cos requisitos previos de habilidades e adxudicación de tempo do/a seu/súa xestor/a para completar o Gig.

A transparencia das contribucións a través de Gigs pode axudar a construír (ou desmerecer) a reputación dun/dunha contribuidor/a, favorecendo por iso a probabilidade de que a calidade da contribución sexa alta. Completar Gigs tamén poderá servir para probar a experiencia nun área en particular.

A natureza dos Gigs publicados no marketplace pode incluír tanto habilidades técnicas como competencias sociais; tales como organizar un evento grupal, escribir un informe ou solicitar unha mentoría etc.

A responsabilidade da creación do «Gig marketplace» debería ser asumida por un equipo dunha organización que proporcione infraestrutura e capacidades para toda a compañía.

Contexto resultante

O «Gig marketplace» de InnerSource aumentou considerablemente o número de proxectos InnerSource; así como o número de empregados/as implicados/as neles. A natureza autodirixida do Gig marketplace mellorou a satisfacción laboral entre os/as empregados/as, pois permitiulles elixir o traballo que realizan e con quen asociarse dentro da empresa. Os/As empregados/as saben exactamente a que se comprometen e o que poden esperar da experiencia. Os/As directivos/as poden estimar e rastrexar mellor os compromisos de tempo dos/as seus/súas empregados/as con respecto aos proxectos InnerSource, recoñecer os seus esforzos individuais e tomar os Gigs completados como unha forma de validar as súas habilidades específicas. Ademais, os cargos superiores poden aproveitar o tempo dispoñible de inactividade dun/dunha empregado/a e permitirlle que pase a traballar no Gig marketplace. Os datos xerados polas interaccións no Gig marketplace axudan tamén a impulsar as decisións de contratación e formación en tódolos departamentos.

Cando se usa en combinación co modelo do portal InnerSource, o Gig marketplace ofrece unha maior precisión de contexto e datos, xunto coas ligazóns aos repositorios de código e a documentación do proxecto relacionado co Gig.

Exemplos coñecidos

 • Unha grande organización de servizos financeiros empregou a creación dunha web Gig marketplace de InnerSource para promover o seu programa InnerSource.

 • SAP implementou o modelo de Gig marketplace, engadindo un novo programa InnerSource á plataforma de traballo interna na que se poden publicar ofertas similares.

 • O modelo Gig marketplace probou funcionar extremadamente ben co prototipo asociado do portal InnerSource neste contexto. O portal InnerSource dá a coñecer os proxectos específicos que se están levando a cabo na actualidade, mentres que o Gig marketplace anuncia certo tipo de tarefas dispoñibles para traballar neses proxectos.

Estado

 • Estruturado

Autoría

 • Stephen McCall

 • Shreyans Dugar

Tradución

 • Leticia Gómez Cadahía

 • María Lucía González Castro

Last updated