Trusted commiter

Title

Trusted commiter

Patlet

moitos proxectos InnerSource recibirán valoracións constantemente ou requirirán a posta en marcha de novas funcionalidades e a corrección de erros por parte dos contribuidores/as. Nestas situacións, as persoas encargadas do mantemento do proxecto buscan formas de recoñecer e recompensar o traballo do contribuidor/a máis alá das contribucións individuais.

Problema

 • As persoas encargadas do mantemento de proxectos queren atopar xeitos de incrementar a súa capacidade para brindar apoio a un proxecto.

 • As persoas encargadas do mantemento de proxectos queren atopar xeitos de prolongar o valor que aportou o proxecto.

 • As persoas encargadas do mantemento de proxectos queren recompensar visiblemente aos/ás contribuidores/as frecuentes e capacitalos/as para que melloren o valor das contribucións.

 • Falla de mecanismos e linguaxe para recoñecer as contribucións que levaban a cabo os equipos dunha organización.

Contexto

 • Vostede é a persoa encargada do mantemento dunha libraría, un servizo ou un recurso compartido entre equipos.

 • Recibe contribucións regularmente.

 • Recibe peticións de funcionalidades regularmente.

 • Recibe solicitudes periódicas de corrección de erros.

 • Hai contribuidores/as con motivación propia que buscan desenvolver as súas competencias a través de proxectos InnerSource.

Aspectos que mellorar

 • Durante o ciclo de vida dun proxecto, o enfoque dos/as mantedores/as pode mudar co fin de adaptarse ás prioridades comerciais cambiantes.

 • Os/As contribuidores/as buscan un recoñecemento visible das súas contribucións, que amose valor.

 • Manter un proxecto de complexidade razoable resulta complexo para un equipo pequeno.

 • Desenvolver funcionalidades de proxecto a escala é esixente para un equipo pequeno.

Solución

Definir o rol do/a trusted committer nun proxecto

O labor do/a trusted committer depende de cada proxecto e do seu persoal encargado de mantemento. Asegúrese de documentar no proxecto o alcance da función do seu/súa trusted committer. A documentación específica establece o que cabe esperar dos novos membros da comunidade e establece o papel dos/as futuros/as candidatos/as.

A continuación, enuméranse algunhas pautas para identificar un/unha posible trusted committer:

 • Un/Unha participante activo/a nas canles da comunidade (Slack, triaxe de problemas en JIRA etc.) convértese nun/nunha trusted committer formalizando, así, o seu papel de apoio á comunidade.

 • Alguén que envía código, documentación ou outros cambios no repositorio. Comece por incluír a esta persoa nas pull requests. Se participa de xeito activo nas pull requests, considere achegarse a esa ou a esas persoas para propoñerlle unha maior colaboración no proxecto.

Formalizar aos/ás trusted committers

O primeiro paso é achegarse ás persoas candidatas para que se convertan en trusted committer. O persoal encargado do mantemento debe educar ás persoas candidatas sobre o papel do/a trusted committer. Non se espera que as persoas candidatas acepten o rol de trusted committer. Cada candidato/a debe avaliar se ten o ancho de banda necesario para asumir as responsabilidades.

Cando un/unha candidato/a acepta o rol, correspóndelle ao persoal encargado de mantemento do proxecto recoñecer publicamente o paso de usuario/a a trusted committer. Tamén é unha boa idea engadir o seu nome a unha sección de trusted committers no README do seu proxecto. Como por exemplo:

# project-name

... your project's readme ...

## Project Leaders

### Maintainers

 - Your team

### [Trusted Committers]

 - The name of the new trusted committer

[Trusted Committers]: https://example.com/link/to/your/trusted/committer/documentation.md

Mantemento de relacións entre trusted committers

Unha vez que formalice a incorporación dun/dunha novo/a trusted committer, é unha boa idea mantelo/a informado/a mentres continúa iterando no seu proxecto. Manter informados/as aos/ás trusted committers pode ser tan sinxelo como convidalos/as á súa canle de proxecto ou incluílos/as nas súas sesións de planificación. Deste xeito, se os/as trusted committers teñen máis oportunidades de participación, poderán ter acceso ao persoal encargado do mantemento, se así o desexan.

Ademais de manter informados/as aos/ás trusted committers, resulta positivo pórse en contacto de maneira periódica. Unha cadencia suxerida é comezar cada semana antes de progresar gradualmente a cada poucas semanas. O propósito destes contactos é asegurarse de que o/a trusted committer se sinte apoiado no seu novo papel. Ao igual que nas reunións 1:1 co/coa seu/súa xerente, se hai algún problema, escoite e empatice para tratar de comprender que está a impedir que o/a trusted committer teña éxito. Agradézalle sempre a este o seu esforzo continuo por facer que o proxecto sexa exitoso e estableza, así, unha nova data para volver a contactar.

Cese dun/dunha trusted committer

Hai momentos nos que pode ser necesario prescindir dun/dunha trusted committer. Estas circunstancias acontecen cando o/a trusted committer:

 • Xa non está disposto/a a participar.

 • Xa non pode cumprir coas súas funcións.

 • Xa non é empregado/a da empresa.

Ambas partes deben acordar un plan para eliminar o acceso aos recursos do proxecto, tales medidas inclúen a transición da súa entrada na sección de trusted committer dun proxecto a unha listaxe de contribuidores/as anteriores.

Despois de eliminar o acceso, agradeza ao/á trusted committer a súa participación de maneira pública. O recoñecemento público asegura unha comunicación clara no proceso de transición e continuidade da comunidade.

Contexto resultante

Para os/as contribuidores/as

Acadar o status de trusted committer nun proxecto demostra iniciativa á hora de contribuír a un proxecto comunitario. O recoñecemento destes esforzos pódese utilizar durante as revisións anuais cos/coas xerentes.

Para os/as mantedores/as

Á medida que un proxecto madura, as persoas encargadas do mantemento poden familiarizarse menos cos aspectos chave dun proxecto. Os/As trusted committers enchen estes ocos baleiros, asegurando que todos os aspectos do proxecto sexan atendidos mellor co tempo.

Contar cun conxunto robusto de trusted committers asegura que, se o persoal encargado do mantemento do proxecto segue adiante, sempre existirá un plan para a Administración responsable.

Exemplos coñecidos

Esta iniciativa foi levada a cabo con éxito en:

 • Nike

 • Paypal

 • Mercado Libre: Engadindo unha sección no arquivo CONTRIBUTING.md para informar de quen son os/as trusted committers.

 • Robert Bosch GmbH: non se designou co nome de «trusted committer», pero si se implantou este rol ao comezo da implantación de InnerSource. Os/As trusted committers recibiron financiación para o 100 % do seu tempo laboral co obxectivo de que puidesen centrarse neste papel.

Estado

 • Estruturado.

 • Publicado internamente en Nike; redactado a través dunha pull request en xuño de 2018.

Autoría

Recoñecementos

Tradución

 • Leticia Gómez Cadahía

 • María Lucía González Castro

Last updated